Πρόγραμμα δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών

downloadΑρχίζει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα δωρεάν αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών προϊόντων, σύμφωνα με την αριθμ. 286886 απόφ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 3η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ .

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης (Παπαναστασίου 30).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των τελικών δικαιούχων είναι:

1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση , με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
2. Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείων ταυτότητας ή άδεια παραμονής σε ισχύ (μόνο για τους αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών)
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα Ε1 έτους 2014
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Στην περίπτωση αναπηρίας 67% και άνω, φωτοαντίγραφο Πιστοποίησης της αναπηρίας από το Κ.Ε.Π.Α που να αποδεικνύει το ποσοστό.
Τα εισοδηματικά κριτήρια για να είναι κάποιος δικαιούχος είναι:
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ΄ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €.

Πληροφορίες: 2791360300 κος Γιαννόπουλος Σωτήριος – κα Τσίρη Χριστίνα

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Δούκουρης Ανδρέας

Πηγή : Καφενείο της Μεγαλόπολης